Примени студенти во ДСД „Скопје “-Скопје за студенти од прва година за учебната 2017/18 година