Соопштение во врска со неплатени станарини

Студентите кои имаат неплатени станарини од минатите учебни години спрема Домот, се известуваат и повикуваат да извршат уплата и да го подмират долгот до почетокот на новата учебна година, во спротивно ќе се поведе постапка за присилна наплата согласно закон која повлекува дополнителни процесни трошоци.

You may also like...