Потребни документи за сместување во студентски дом

Потребни документи за сместување во студентски дом:

Комплет документи (се подигнуваат во домот во кој студентот е примен) и уплата за електронска картичка

се уплаќаат на

*жиро сметка:  1600110898 788 13

*приходна шифра 723114 програма 60

Три (3) слики

Копија од извод од матична книга на родените

Копија од индекс(прва и последна страна каде што стои заверка на семестар)

Потврда за запишан зимски семестар

Лична карта на увид

You may also like...