Category: Огласи

Drzaven Studentski Centar Skopje kolor.ai

Јавен повик

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со ствари во државна сопственост и со ствари во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и...