Контакт

ДИРЕКЦИЈА

Бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов “ 26 б
Директор
Дарио Николовски
Тел. 3 226 261
Е-пошта:  info@dsdskopje.mk
                  dsc_sk@yahoo.com

Работно време:
Понеделник-Петок
08:00- 16:00

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

Виш соработник за општи и правни работи
Христина Димова Грнчароска
Е-пошта: pravna@dsdskopje.mk
                 dsdpravna@gmail.com

Тел. 3 226 261 лок. 106

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Раководител
Билјана Стојанова
Е-пошта:coveckiresursi.dsd@gmail.com

Тел. 3 226 261 лок. 106

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ

Раководител
Марина Карличиќ
Тел. 3 226 261 лок. 108
Е-пошта: smestuvanje@dsdskopje.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИ РАБОТИ
Раководител:
Никола Тодоровски
Тел. 3 226 261 лок. 116

Е-пошта: odrzuvanje@dsdskopje.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

Раководител
Тел. 02/ 3 117-654
Е-пошта: finansii@dsdskopje.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Раководител
Марија Силјаноска Михајлоска

Тел. 02/ 3 225 373

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИСХРАНА

Раководител
Атанас Бојчев

Тел. 02/ 3 220 996

 

СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ
Работно време на Управници
:

Понеделник-Петок
07:00-15:00

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бб

Управник на блок А и Б
Сашо Заковски
Тел.02/3076-185
Управник на блок В и Г
Анѓел Колев
Тел. 02/3063-306

СТИВ НАУМОВ
Бул.„Александар Македонски “ бб

Управник на зграда 1
Стоилко Томов

Управник на зграда 2
Андон Смилески

Управник на зграда 3
Марија Стеваноска
02/ 3 220-575

Управник на павиљони (бараки)
Оливера Вчкова

02/ 3 116-175

КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ
Бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов “ 26 б

Управник
Драган Петрески
02/ 3 228 138

НЕВЕНА ЃЕОРГИЕВА-ДУЊА
„Клинички центар“ бб