Правилник за начинот на користење и одржување на службени возила на Државен Студентски Дом ,,Скопје”

Буџетска сметка за 2020

Наменска сметка за 2020

Сопствена сметка за 2020

Статут на “ДСД Скопје”

Завршна сметка за 2018

Буџетска сметка за 2019

Наменска сметка за 2019

Сопствена сметка за 2019

Статут на “ДСД Скопје”

Завршна сметка за 2018

Буџетска сметка за 2019

Наменска сметка за 2019

Сопствена сметка за 2019